17.11.23

Έκτακτη δια ΖΩΣΗΣ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας 21/11/2023

 


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη δια ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 21/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για τηνσυζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σιθωνίας.(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 Σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη και κατεπείγουσα η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023, έτσι ώστε να εντάξουμε στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό έτους 2023 τις δαπάνες που έχουν προκύψει από την εκτέλεση των δανείων, ποσά λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας τα οποία δεν επαρκούν και λειτουργικές υπηρεσιακές ανάγκες που δεν χρίζουν αναβολής .

2) Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 3ουτριμήνου 2023. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Σύμφωνα με το από 01-11-2023 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας απαραίτητη κρίνεται η έγκριση της τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 3ου τριμήνου 2023, προκειμένου να υπάρχει σωστή αποτύπωση του απολογισμού στο τέλος του έτους απαιτείται αναμόρφωση των ποσών που αφορούν τα επιχορηγούμενα έργα ύψους 11.917.262,04€ για τα οποία δεν πρόκειται να έρθουν χρήματα μέχρι το τέλος του έτους.

3) Παράταση της ισχύος της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5*5 Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 32592/01-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, απαραίτητη κρίνεται η παράταση εργασιών του έργου, διότι η ΔΕΗ δεν μπορεί άμεσα να κάνει τη σύνδεση του γηπέδου της Συκιάς, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.

4) Ορισμός εκπροσώπου για Γενική Συνέλευση Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.. (Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος ΤΕΤΟ Δ.ΑΕ.)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 667/30-10-2023 έγγραφο της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., εν όψει της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ν.Π. αιτούνται να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων και τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική βάση του νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών Ν. 4548/2018 και λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά άπαξ μια φορά το έτος, οπότε πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στη Γενική Συνέλευση, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 104/2023 αποφάσεων του Δ.Λ. Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023». (Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος ΔΛΤΣιθωνίας)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 32607/01-11-2023 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, απαραίτητη κρίνεται η έγκριση της αναμόρφωσης προς αποφυγή κινδύνου απένταξης έργου, καταληκτικών προθεσμιών, κάλυψης υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν.Χαλκιδικής, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.

6) Περί εντάξεως στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2023. (Εισηγήτρια:κ. Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 627439(15834/18-09-2023 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού έλεγχου κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος.

7) Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής. (Εισηγητές: 1) κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, 2) κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 3021/8/3969-ι/16-10-2023 έγγραφο του Α.Τ.Σιθωνίας, απαιτούνται στοιχεία στα πλαίσια εισαγγελικής παραγγελίας, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.


 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ


https://dimossithonias.gr/